กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการที่ให้สูงสุดรายละ 10,000 บาทในปี 2565

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

เปิดเงื่อนไขกองทุนช่วยเหลือ กู้เงินคนพิการ-ผู้ดูแล ได้เท่าไหร่ ใครทำได้บ้าง 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการจ้างงานของผู้คนทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มคนพิการ ดังนั้น กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงมีโครงการกู้เงินคนพิการเกิดขึ้น ข่าวการอนุมัติเงินฉุกเฉินคนพิการ 64 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนสำหรับประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการผู้ดูแลผู้พิการและผู้กู้รายกลุ่ม โดยมีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดถึงรายละ 60,000 บาท หรือไม่เกินรายละ 120,000 โดยมีกำหนด ให้ผ่อนชำระคืนภายใน 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย 

สินเชื่อคนพิการ 2565 ใครกู้ยืมได้บ้าง

สำหรับโครงการกู้เงินคนพิการเป็นโครงงานที่มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ โดยจะเปิดให้ ลงทะเบียนได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1.กลุ่มผู้พิการ 

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • ต้องการขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพภายในจังหวัดที่ยื่นเรื่อง
 • บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ในที่ที่ยื่นคำร้องไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน
 • กรณีเคยกู้เงินคนพิการมาแล้วต้องชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 60% ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมด 
 • มีความสามารถในการชำระเงินคืนได้และมีผู้ค้ำประกัน 

2.กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ 

 • คุณสมบัติกรณีเดียวกับผู้พิการ 
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 • มีเอกสารรับรองหรือมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจริง 
 • คนพิการที่อยู่ในความดูแลเป็น ผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้พิการทางจิตใจ หรือมีพฤติกรรมออทิสติก หรือมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ 
 • ต้องดูแลคนพิการหรืออุปการะคนพิการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

3.ผู้กู้รายกลุ่ม 

 • ผู้กู้รายกลุ่มซึ่ง หมายถึง กลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่รวมตัวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือกันทำกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 • มีสมาชิกกู้เงินคนพิการมากกว่า 2 คนขึ้นไป
 • มีหลักฐานจากสถาบันการเงิน เกี่ยวกับการออมเงินของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีหนังสือรับรองจากองค์กรด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานรัฐ 
 • มีแผนงานหรือโครงการของกลุ่มที่จะดำเนินการอย่างชัดเจน 

เงื่อนไขการกู้เงินคนพิการ มีอะไรบ้าง 2022

สำหรับเงื่อนไขในการกู้เงินคนพิการ สำหรับผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจะมีวงเงินให้กู้ยืมในจำนวนที่แตกต่างกันโดยสำหรับกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ดูแลผู้พิการนั้น จะสามารถกู้เงินคนพิการได้ในวงเงินสูงสุด 60,000 บาทหรือไม่เกิน 120,000 บาท โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนผู้กู้รายกลุ่ม จะสามารถขอสินเชื่อคนพิการ 2565 ได้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยสินเชื่อกู้เงินคนพิการเป็นสินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยและมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 5 ปี 

สามารถลงทะเบียนกู้เงินคนพิการได้ที่ไหน 2022

สำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อคนพิการ 2565 สามารถเข้าไปสมัครได้ทาง www.dep.go.th ลงทะเบียนคนพิการ โดยไม่ต้องผ่านสินเชื่อคนพิการธนาคารกรุงไทยหรือสินเชื่อคนพิการธนาคาร ธกสแต่อย่างใด โดยมีเอกสารในการขอกู้เงินคนพิการดังนี้ 

 • รูปถ่ายเต็มตัว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แผนผังที่อยู่อาศัยและแผนผังสถานประกอบอาชีพ 
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน 
 • หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองอุปการะคนพิการ 
 • ใบรับรองแพทย์ 
 • เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพที่ต้องการวงเงินขอกู้ 

โดยสามารถติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่จังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ หรือที่กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดต่างๆ โดยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร. 02-106-9300, 02-106-9327-31

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บัตรอิออน

บัตรอิออน บัตรเครดิตกดเงินสดได้วันนี้

รายได้ของผู้กู้

8,000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 7.08 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

18 เดือน

สินเชื่อฟินนิกซ์

สินเชื่อฟินนิกซ์ กู้เงินออนไลน์ สมัครด่วน รับเงินเลย!

รายได้ของผู้กู้

8,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ไม่เกิน 33% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

สูงสุด 12 เดือน

Read previous post:
สินเชื่อถูกกฎหมาย

7 สินเชื่อถูกกฎหมาย โอนเงินเข้าบัญจริง 2022 เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ไม่เข้าใครออกใคร ต่อให้วางแผนการใช้จ่ายเอาไว้อย่างรัดกุมมากไหน เรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา และถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องใช้เงินด่วน เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมา จะไปหาสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายจากที่ไหนดี?? ในวันนี้ […]

Close