วิธีขอหนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมทั้งตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับพนักงาน

หนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร สำคัญอย่างไร ลักษณะของเอกสาร 2022

เอกสารที่หลายคนสับสนว่าจะต้องได้พร้อมกับเงินเดือนนั้นก็คือ หนังสือรับรองเงินเดือนเพราะฉะนั้นจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เอกสารที่ออกพร้อมเงินเดือนประจำอยู่แล้วคือ ใบสลิปเงินเดือนซึ่งจะมีออกหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบริษัท ส่วนเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่ลูกจ้างหรือพนักงานสามารถขอให้บริษัทของตน ไม่ว่าจะเป็นแผนกบุคคลหรือขอผ่านเจ้าของกิจการเป็นผู้ออกเอกสารฉบับนี้ให้ ทั้งนี้พนักงานไม่สามารถทําใบรับรองเงินเดือนเองได้

หนังสือรับรองเงินเดือนคืออะไร 

เอกสารสำคัญอันถือได้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญเพื่อยืนยันรายละเอียดของพนักงานได้ว่ามีฐานเงินเดือนและรายละเอียดการทำงานพอสังเขปอย่างไรบ้าง ซึ่งพนักงานจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องขอกับทางเจ้าของกิจการหรือบริษัทของตน เพื่อให้ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกน้อง ทั้งนี้รายละเอียดเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการลงนามของผู้มีอำนาจด้วยเช่นกัน 

ประโยชน์ของหนังสือรับรองเงินเดือนมีด้วยกันหลายอย่าง โดยมักจะนิยมนำไปยื่นเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างระหว่างองค์กรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ยื่นประกอบเอกสารขอสินเชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ นำไปยื่นเพื่อขอสมัครงานที่บริษัทอื่นก็สามารถใช้หนังสือฉบับนี้ยืนยันการทำงานได้เป็นอย่างดี หรือจะนำหนังสือฉบับนี้เพื่อขอเอกสารวีซ่าก็ได้ด้วยเช่นกันหากต้องมีหารขอเอกสารเพิ่มเติมจากสถานฑูต เป็นต้น 

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือนที่ดี

หนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องมีรายละเอียดสำคัญทั้งหมด โดยทั่วไปจึงมีการกำหนดรูปแบบแบบฟอร์มของเอกสารหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาประจำหน่วยงานบริษัทที่ไม่ว่าจะออกหนังสือกี่ครั้งก็ต้องมีแบบรูปแบบเหมือนเดิม ซึ่งเอกสารจะมีความแตกต่างหลัก ๆ คือรูปแบบของเอกชนและหนังสือจากทางราชการ เพราะทางราชการจะมีรูปแบบองค์กรที่ตายตัว โดยวิธีทำหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องประกอบไปด้วย 

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มงานซึ่งบ่งบอกระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นกับทางหน่วยงาน จำนวนเงินเดือนปัจจุบัน
  • ข้อมูลบริษัท เช่น ชื่อบริษัท ลายมือผู้มีอำนาจลงนามรับรองเอกสารฉบับนี้ รวมทั้งตราประทับบริษัทถ้ามี
  • ระบุวันที่ออกหนังสือให้เรียบร้อย
  • กระดาษซึ่งมีหัวหรือท้ายประจำซึ่งแสดงความเป็นเอกสารสำคัญถูกออกจากบริษัทจริง 

ออกหนังสือรับรองเงินเดือนปลอมมีความผิดทางกฎหมาย

ทั้งนี้สำหรับถือว่ามีความผิดเรื่องการปลอมแปลงเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นความผิด โดยกรณีที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับทางราชการจะเป็นความผิดทางราชการร้ายแรง ซึ่งถือว่าผิดวินัยราชการ ฐานกระทำการอันเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามาตรา 85(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ส่งผลให้มีการไล่ออกจากราชการได้ เพราะการทำหนังสือรับรองฉบับที่เป็นของราชการจะต้องมีการปลอมแปลงลายมือชื่อเพื่อหาประโยชน์จากเอกสารฉบับดังกล่าว

ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน สมัครบัตรเครดิตได้ไหมใน ปี2022

เมื่อคุณมสัครบัตรเครดิต ธนาคารก็จะขอใช้หนังสือรับรองเงินเดือนจากคุณครับ สรุปว่าสมัครในปี 2022 ได้เลยครับ

หนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ทำได้ไหม

ได้เลยครับ

หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ และ หนังสือรับรองเงินเดือนครูแตกแตกต่างกันไหม

หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ กับ หนังสือรับรองเงินเดือนครู ก็มีแบบเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันครับ

ออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกน้องได้อย่างไง

เพื่อออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ลูกคุณต้องโหลดแบบฟอร์มและกรอกมันก็ทำแสตมโดยบริษัททำงานครับ