ต้องการทราบค่าโอนที่ดินหรือค่าธรรมเนียมโอนที่ดินของกรมที่ดินรวมไปถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าโอนที่ดินที่ควรต้องรู้ล่าสุดในปี 2565/2022

>>> ตรวจวิธีสมัครกู้เงินทั้งหมด <<<

สำหรับทุกคนคงมีความฝันที่จะมีบ้านพร้อมที่ดินหรือที่ดินเปล่าสักผืนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆแต่เมื่อคุณได้ทำการซื้อขายกันแล้ว คุณอาจจะต้องทำการโอนที่ดินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ในการซื้อขายที่ดินทุกครั้งคุณจะต้องไปทำเรื่องซื้อขายที่กรมที่ดินในจังหวัดนั้นๆ เพราะการที่จะได้มาเป็นของเรานั้นคุณจะต้องทำเรื่องการโอนที่ดินให้เป็นชื่อของคุณเสียก่อน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะโดนหลอกให้เสียเงินฟรีก็ได้ สำหรับการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างและคุณจะต้องเสียค่าโอนที่ดินเป็นจำนวนเท่าไหร่ ทางเราได้หาข้อมูลเกี่ยวกับค่าโอนที่ดินที่คุณจะต้องเสียว่ามีราคาเท่าไหร่กันบ้างและมีวิธีคํานวณค่าโอนที่ดินอย่างไร

การโอนที่ดินจะต้องเสียค่าโอนที่ดินเท่าไหร่

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะต้องเสียค่าโอนที่ดินจำนวนเยอะไหม เพราะเราไม่รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บางคนก็เป็นมือใหม่ในการซื้อที่ดินทำให้จำเป็นต้องหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับค่าโอนที่ดินนั้นจะมีค่าคำขอโอนที่ดินโดยจะต้องจ่ายเงิน 5 บาท ค่าอากร 5 บาท ค่าพยานในการโอนที่ดิน 20 บาท ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินจะคิดเป็นร้อยละ 2 ของราคาขายหรือราคาประเมินที่ดิน ค่าจดจำนองคิดเป็นร้อยละ 1 ของราคาที่จดจำนอง ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.50 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย เมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วทางเราอยากแนะนำให้คุณเดินทางไปที่กรมที่ดินแต่เช้า เพราะจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนคิวในวันนั้นด้วยแต่ถ้าคุณมาแต่เช้า คุณอาจจะได้คิวแรกๆและลดเวลาในการรอโอนที่ดิน

วิธีการคํานวณค่าโอนที่ดินในช่วงโควิด19

หากคุณต้องการคำนวณค่าโอนที่ดินนั้น ทางรัฐบาลได้ประกาศให้ลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดินและให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อกระตุ้นให้ผู้คุณซื้ออสังหาริมทรัพย์กันมากขึ้น โดยจากเดิมค่าโอนที่ดินนั้นจะลดค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดิน 2565สำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเหลือร้อยละ 0.1 และให้จัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างลดลงจากเดิมร้อยละ 90 เหลือร้อยละ 10 ในช่วงปี 2565 และ ให้ลดbจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 ค่าธรรมเนียมในการจดจำนองจากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อเป็นการช่วยลดภาระให้แก่ผู้ที่ต้องการจะซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับค่าโอนที่ดิน 2565

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง หลายคนมักจะตั้งคำถามและหาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำเรื่องโอนที่ดินที่กรมที่ดินและอาจจะเตรียมค่าโอนที่ดินเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุฉุกเฉินเรื่องเอกสารที่ต้องใช้นั้นสำหรับในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดานั้นจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมลงชื่อเพื่อรับรองสำเนาให้ถูกต้อง, หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ลงชื่อรับรองสำเนาให้ถูกต้อง, สำเนาทะเบียนบ้านพร้อม ลงชื่อรับรองสำเนาและอย่าลืมนำทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วย หากไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเองอาจจะทำหนังสือมอบอำนาจซึ่งบุคคลที่จะมาดำเนินการแทนนั้นจะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเข้ามาด้วยสำหรับการโอนที่ดิน