เงินฉุกเฉินคนพิการ

เงินฉุกเฉินคนพิการ

เงินฉุกเฉินคนพิการ ลงทะเบียนรับวงเงิน 10000 บาท

รายได้ของผู้กู้

ไม่เกิน 30000 บาท

อัตราต่อปี

ไม่คิดดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

24 เดือน

เงินฉุกเฉินคนพิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ผู้พิการทุกคน

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างนั้น เราจะพบว่าผู้พิการก็ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน และดูเหมือนจะหนักกว่าด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ทางร่างกาย ด้วยเหตุนี้ทางกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ออกโครงการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ได้ยื่นคำร้องขอกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ รายละ10,000 บาท มีระยะเวลาในการกู้ 2 ปี และเป็นเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ฟรีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถสมัครขอกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ได้โดยที่ไม่ต้องมีหลักประกัน

ในปี 2564 ปรับเพิ่มวงเงินการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการเป็น 1,000 บาท

มนุษย์ทุกคน มีสิทธิ และเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน เช่นเดียวกันกับคนพิการ บุคคลที่ควรได้รับโอกาสในสังคมอย่างเท่าเทียม และด้วยข้อจำกัดทางร่างกายของบุคคลเหล่านี้ยิ่งสมควรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเสียด้วยซ้ำ จึงทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเงินคนพิการได้เท่าไหร่? และมีเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการหรือไม่? ซึ่งในส่วนนี้ทางภาครัฐก็ได้มีสวัสดิการเพื่อช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการมอบเบี้ยชีพ หรือเงินสงเคราะห์คนพิการ ซึ่งได้มีการปรับเพิ่มวงเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ในปี 2564 นี้ทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ออกโครงการเงินฉุกเฉินคนพิการ ปล่อยกู้วงเงินฉุกเฉินรายละไม่เกิน 10,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี โดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเงินสมทบกองทุนคนพิการ 2564 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ และคนพิการได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพของผู้พิการ

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพของผู้พิการ และเป็นเงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ ทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงได้มีการจัดสรรเงินจากกองทุนในวงเงินถึง 2,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงปากท้องของตัวเองได้

จุดเด่นของเงินฉุกเฉินคนพิการ

 • วงเงินกู้สูงสุดรายละ 10,000 บาท
 • ไม่มีการคิดดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาในการกู้นานถึง 2 ปี
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ลงทะเบียนออนไลน์ได้

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ

สำหรับใครที่สนใจจะขอกู้เงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ฟรีไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ในโครงการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือไปที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนกลาง หรือสมัครเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/

คุณสมบัติในการลงทะเบียนเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาท

 • มีบัตรคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • สถานที่ในการประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้
 • ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดี

ใช้เวลากี่วัน ตรวจสอบยอดเงินได้ที่ไหน ตอบทุกข้อสงสัยของเงินฉุกเฉินคนพิการ

เงินฉุกเฉินคนพิการ เป็นมาตรการช่วยเหลือที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงเงินทุน และมีเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งอนุมัติวงเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ว่าแต่นการสมัครเงินฉุกเฉินคนพิการ 10,000 ออนไลน์จะใช้เวลาในการอนุมัติเงินคนพิการกี่วัน? และถ้าหากจะเช็คยอดเงินที่ได้รับนั้นจะมีวิธีตรวจสอบเงินคนพิการต้องทำอย่างไร?

สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติเงินฉุกเฉินคนพิการนั้น จะเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่กรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กำหนดเอาไว้ และขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสมัครของผู้ขอกู้ ซึ่งถ้าหากว่าข้อมูลของคุณไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาเงินฉุกเฉินคนพิการ และสามารถเช็คยอดเงินคนพิการได้ทางเว็บไซต์ www.efund.dep.go.thตลอด 24 ชั่วโมง

ในปี 2021 นี้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีโครงการเงินฉุกเฉินคนพิการ ช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีเงินทุนเพื่อนำไปหมุนเวียนใช้จ่ายประกอบอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

บัตรเครดิตออมสิน

บัตรเครดิตออมสินที่สามารถยื่นเอกสารออนไลน์ได้

รายได้ของผู้กู้

15000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 16 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

6 เดือน

เข้าระบบพรอมิส

แอพพรอมิส บริการให้กู้เงินฉุกเฉินที่ได้รับเร็ว

รายได้ของผู้กู้

ไม่ระบุรายได้

อัตราต่อปี

ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่ระบุ

Read previous post:
แอพกระเป๋าตัง

รวมวิธีใช้งานแอพกระเป๋าตัง เตรียมตัวไว้ ก่อนรับเงินเข้า 2564 ช่วงเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก แอพเป๋าตังสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นแอพกระเป๋าตังออนไลน์ ที่มีจุดประสงค์หลักๆไว้ใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากโครงการของรัฐบาล โดยปัจจุบันมี 3 โครงการที่สามารถใช้จ่ายผ่านเป๋าตัง คือ แอพกระเป๋าตังคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และล่าสุดคือ โครงการเราชนะ […]

Close