รายชื่อฟาร์มที่มีสุขอนามัยดีเด่น
ประเภทฟาร์ม
 

No | ชื่่อฟาร์ม วันหมดอายุ ประเภทฟาร์ม
1] Aqua-Thai Export Co.,Ltd. 3 ต.ค.62 สอ4.
2] Rich Aquarium Limited Partnership 10 ต.ค.62 สอ4.
3] Richci 23 ต.ค.62 สอ4.
4] Ausen Farm 24 ต.ค.62 สอ4.
5] Siam Betta 24 ต.ค.62 สอ4.
6] Allfish Thailand Co.,Ltd. 3 พ.ย.62 สอ4.
7] Koi Thailand 2 ธ.ค.62 สอ4.
8] Miss Tienlada Tienrungsri 6 ธ.ค.62 สอ4.
9] Champ Farm 11 ธ.ค.62 สอ4.
10] Miss.Suprat Khongsiri 7 ม.ค.63 สอ4.
11] SYAQUA SIAM CO.,LTD. 9 ม.ค.63 สอ4.
12] Pongsit Aquarium Ltd.,Part. 10 ม.ค.63 สอ4.
13] JJ Aquatic Import Export Co.,Ltd. 4 ก.พ.63 สอ4.
14] Wasan Farm 13 ก.พ.63 สอ4.
15] V. Aquarium Ltd.,Part. 27 ก.พ.63 สอ4.