สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 7 10 19 19 22 13 90
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 76 82 72 79 80 62 451
Gold fish ปลาทอง 280 276 224 278 237 202 1,497
Tilapa ปลานิล 12 12 8 6 7 8 53
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 584 546 453 571 495 384 3,033
River fish ปลาแม่น้ำ 179 163 136 145 115 106 844
Fighting fish ปลากัด 485 469 376 503 429 342 2,604
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 398 364 320 396 338 268 2,084
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 0
Soft shell turtle ตะพาบ 2 4 5 2 2 5 20
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 0
Oyster หอยนางรม 0
Mussle หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Babylonia หอยหวาน 0
Ornamental molluse หอยสวยงาม 94 104 72 97 88 76 531
Prawn กุ้งก้ามกาม 8 8 7 9 19 11 62
Monodon กุ้งกุลาดำ 3 1 1 10 8 2 25
Vannamai กุ้งขาว 57 108 91 25 28 17 326
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 205 204 156 221 178 141 1,105
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 26 35 21 34 36 27 179
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 2416 2386 1961 2395 2082 1664 0 0 0 0 0 0 12,904