เอกสารเผยแพร่

ประจำปี 2558

  รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. 2557

ฉบับสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมประมง สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

   

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงเมื่อ 19 ก.พ. 58