งานวิจัย

วิจัยประจำปี 2556

                                หัวข้อ                                               เอกสารอ้างอิง งานวิจัย ไฟล์     PDF  
โรคพยาธิใบไม้  วารสารการประมง ปีที่ 59 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2549    เปิด
ประสิทธิภาพโบรโนพอล  วารสารการประมง ปีที่ 64 ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554    เปิด
ปรสิตมิกโซสสปอร์ในปลาน้ำจืด  วารสารการประมง ปีที่ 63 ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553    เปิด
ปรสิตมิกโซสปอร์ที่พบในกล้ามเนื้อปลาปล้องออ้อย  วารสารการประมง ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2554      เปิด
ปรสิตตัวกลม  วารสารการประมง ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2552    เปิด
ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำ  วารสารการประมง ปีที่ 65 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2555    เปิด
การยอมรับการติดเชื้อทอราซินโดรม  การยอมรับการติดเชื้อทอราซินโดรม     เปิด
การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา  รายงานการประชุมวิชาการประมงประจำปี 2556    เปิด
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของปลาคาร์พที่เป็นโรคเคเอชวี             รายงานการประชุมวิชาการประมงประจำปี 2556    เปิด
การตรวจฮอร์โมน 17 อัลฟา  เอกสารวิชาการฉบับที่3/ 2556 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2556    เปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงเมื่อ 14 ส.ค. 58