ข่าวประชาสัมพันธ์

การขึ้นทะเบียนเพื่อส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและกุ้งทะเลไปยังประเทศจีน

ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน สอ.3 และ สอ.4 กับกรมประมงเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี และ มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเพื่อส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม/กุ้งทะเลไปยังประเทศจีน สามารถยื่นความประสงค์พร้อมแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนได้ที่คลินิกโรคสัตว์น้ำในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2561 ในวันเวลาราชการ หรือส่งข้อมูลทางอีเมล์ได้ที่ aahri1991@gmail.com


1] แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกสัตว์น้ำสวยงามไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน


ปรับปรุงเมื่อ 30 พ.ย. 61