ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอเพิ่มใบแนบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำของต่างประเทศเพื่อการส่งออก

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอเพิ่มใบแนบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำตามที่ประเทศปลายทางร้องขอ ในระบบการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ ของกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเพิ่มแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารใบแนบ (Digital File) ได้ด้วยตัวเองที่คลินิกโรคสัตว์น้ำ ชั้น 1  หรือจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aahri1991@gmail.com ภายในวันที่ 17 มกราคม 2562
ปรับปรุงเมื่อ 02 ม.ค. 62