ข่าวประชาสัมพันธ์

[Update]บัญชีรายชื่อปลาน้ำจืดที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศออสเตรเลีย

[Update]บัญชีรายชื่อปลาน้ำจืดที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศออสเตรเลีย (List of permitted live freshwater fish suitable for import)

อ้างอิง: https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Index?elementPk=239166&caseElementPk=396062


1] บัญชีรายชื่อปลาน้ำจืดที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศออสเตรเลีย


ปรับปรุงเมื่อ 31 ต.ค. 61