ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม หลักสูตร “การเฝ้าระวังสัตว์น้ำป่วยและการรายงานการเกิดโรค”

โดยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่  1– 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม

รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่  6– 7 สิงหาคม 2561 ณ พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 3   ระหว่างวันที่  9– 10 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ 4   ระหว่างวันที่  15– 16 สิงหาคม 2561 ณ บุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

 

 


1] 1. สุขภาพสัตว์น้ำกับการค้า
2] 2. มาตรการเฝ้าระวังโรคของไทย
3] 3. ระบบรายงานโรคต่อองค์การระหว่างประเทศ
4] 4. รายงานสถานการณ์โรคต่อกรมประมง
5] 5. แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์โรค
6] 6. การเฝ้าระวังสัตว์น้ำป่วย หน้า 1-60
7] 7. การเฝ้าระวังสัตว์น้ำป่วย หน้าที่ 61-133


ปรับปรุงเมื่อ 20 ต.ค. 61