ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

 


1] พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
2] พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ส่วนที่ 1)
3] พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (ส่วนที่ 2)


ปรับปรุงเมื่อ 29 พ.ย. 60