ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลาคาร์พ ปลาทอง ส่งไปประเทศอินเดีย

ผู้ประกอบส่งออกที่ประสงค์ขอหนังสือรับรองสุขภาพปลาคาร์พ ปลาทอง ไปประเทศอินเดียโดยรับรองว่าเป็นสัตว์น้ำที่ไม่ตัดต่อพันธุกรรม ต้องแจ้งข้อมูลทางพันธุกรรมของปลาคาร์พ ปลาทอง ตามแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์นี้


1] แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์


ปรับปรุงเมื่อ 27 ก.พ. 61