ข่าวประชาสัมพันธ์

ระงับการส่งออกซาอุดิอาระเบีย

กรมประมงได้รับหนังสือแจ้งจากสถานฑูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย แจ้งว่าซาอุดิอาระเบียห้ามนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต รวมถึงปลานิลจากประเทศไทย ดังนั้น กรมประมงจึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำไปประเทศดังกล่าวได้ในขณะนี้ รายละเอียดความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ปรับปรุงเมื่อ 03 เม.ย. 61