ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าที่เพาะพันธุ์ได้

ปลาที่ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นบัญชีใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 ในปี  2560

กำหนดชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่7) พ.ศ.2561 รายละเอียด
กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 รายละเอียด

 
ปรับปรุงเมื่อ 18 ก.ค. 61