ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการประหยัดพลังงาน

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือ การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน โดยเริ่มจากส่วนราชการจะต้องดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชนในการประหยัดใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน
ปรับปรุงเมื่อ 20 มี.ค. 61