ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เชื้อดื้อยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา

เอกสารการฝึกอบรม


1] ความสำคัญของเชื้อดื้อยาและยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564
2] เชื้อดื้อยาและกลไกการดื้อยา
3] การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและแนวทางการลดปัญหาเชื้อดื้อยา


ปรับปรุงเมื่อ 07 ธ.ค. 60