ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มแบบพิจารณางานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (ก.กพส.2)

แบบพิจารณางานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ Click

เพื่อให้ผู้วิจัยนำแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมงานวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการด้านสุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำพิจารณา และเสนอคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานบุคคลที่กรมประมงแต่งตั้งต่อไป
ปรับปรุงเมื่อ 01 ส.ค. 62