ข้อมูลบริการ

8.ระเบียบกรมประมง

>>ระเบียบ การขึ้นทะเบียนสอ3.สอ4.‏

>> ระเบียบ การขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

>> ระเบียบ การรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปแคนาดา

>> ระเบียบ จสน. ปลาสวยงาม 2555

>> ระเบียบ จสน. สัตว์น้ำทั่วไป 2553

>> ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียน ทบ 2556
ปรับปรุงเมื่อ 14 ม.ค. 58