สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 7 4 11
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 76 52 128
Gold fish ปลาทอง 280 153 433
Tilapa ปลานิล 12 8 20
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 584 290 874
River fish ปลาแม่น้ำ 179 85 264
Fighting fish ปลากัด 485 250 735
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 398 192 590
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 0
Soft shell turtle ตะพาบ 2 1 3
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 0
Oyster หอยนางรม 0
Mussle หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Babylonia หอยหวาน 0
Ornamental molluse หอยสวยงาม 94 48 142
Prawn กุ้งก้ามกาม 8 4 12
Monodon กุ้งกุลาดำ 3 3
Vannamai กุ้งขาว 57 50 107
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 205 101 306
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 26 19 45
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 2416 1257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,673