สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 7 10 19 19 22 19 24 18 138
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 76 82 72 79 80 102 114 71 676
Gold fish ปลาทอง 280 276 224 278 237 291 291 163 2,040
Tilapa ปลานิล 12 12 8 6 7 13 27 11 96
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 584 546 453 571 495 585 557 317 4,108
River fish ปลาแม่น้ำ 179 163 136 145 115 164 180 100 1,182
Fighting fish ปลากัด 485 469 376 503 429 519 491 281 3,553
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 398 364 320 396 338 411 390 227 2,844
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 0
Soft shell turtle ตะพาบ 2 4 5 2 2 7 4 4 30
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 0
Oyster หอยนางรม 0
Mussle หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Babylonia หอยหวาน 0
Ornamental molluse หอยสวยงาม 94 104 72 97 88 113 93 50 711
Prawn กุ้งก้ามกาม 8 8 7 9 19 14 21 7 93
Monodon กุ้งกุลาดำ 3 1 1 10 8 2 4 2 31
Vannamai กุ้งขาว 57 108 91 25 28 33 26 20 388
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 205 204 156 221 178 222 200 107 1,493
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 26 35 21 34 36 37 40 20 249
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 2416 2386 1961 2395 2082 2532 2462 1398 0 0 0 0 17,632