สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 6 19 5 30
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 85 71 35 191
Gold fish ปลาทอง 296 289 118 703
Tilapa ปลานิล 8 2 10
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 541 542 230 1,313
River fish ปลาแม่น้ำ 162 135 58 355
Fighting fish ปลากัด 417 433 190 1,040
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 356 349 150 855
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 0
Soft shell turtle ตะพาบ 2 1 3
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 0
Oyster หอยนางรม 0
Mussle หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Babylonia หอยหวาน 0
Ornamental molluse หอยสวยงาม 93 97 32 222
Prawn กุ้งก้ามกาม 9 9 6 24
Monodon กุ้งกุลาดำ 1 2 1 4
Vannamai กุ้งขาว 32 25 16 73
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 187 166 87 440
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 18 28 13 59
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 2211 2169 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,322