สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 3 3
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 66 66
Gold fish ปลาทอง 196 196
Tilapa ปลานิล 6 6
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 347 347
River fish ปลาแม่น้ำ 106 106
Fighting fish ปลากัด 277 277
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 232 232
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 0
Soft shell turtle ตะพาบ 0
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 0
Oyster หอยนางรม 0
Mussle หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Babylonia หอยหวาน 0
Ornamental molluse หอยสวยงาม 55 55
Prawn กุ้งก้ามกาม 7 7
Monodon กุ้งกุลาดำ 1 1
Vannamai กุ้งขาว 24 24
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 119 119
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 11 11
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,450