สถิติการส่งออกสัตว์น้ำ
ปีงบประมาณ :


การออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ 2561
หน่วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

ประเภทปลา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
Sea bass ปลากะพง 6 19 17 12 10 22 25 18 129
Grouper ปลาเก๋า 0
Carp ปลาคาร์พ 85 71 67 72 70 95 101 78 639
Gold fish ปลาทอง 296 289 241 273 251 274 265 217 2,106
Tilapa ปลานิล 8 2 2 5 5 8 14 9 53
Chinese Carps ปลาจีน 0
Ornamental fish ปลาสวยงาม 541 541 460 549 477 554 529 421 4,072
River fish ปลาแม่น้ำ 162 134 130 153 123 128 147 135 1,112
Fighting fish ปลากัด 417 432 375 458 410 470 450 351 3,363
Poceilliiadae ปลาออกลูกเป็นตัว 356 348 294 363 326 361 360 268 2,676
Marine ornamental fish ปลาทะเลสวยงาม 0
Soft shell turtle ตะพาบ 2 1 4 6 4 17
Crocodile จระเข้ 0
Frog กบ 0
Other อื่นๆ 0
Oyster หอยนางรม 0
Mussle หอยแมลงภู่ 0
Abalone หอยเป๋าฮื้อ 0
Blood clam หอยแครง 0
Other Molluse หอยชนิดอื่นๆ 0
Babylonia หอยหวาน 0
Ornamental molluse หอยสวยงาม 93 96 60 109 96 92 89 59 694
Prawn กุ้งก้ามกาม 9 9 10 8 15 19 10 11 91
Monodon กุ้งกุลาดำ 1 2 2 2 7 6 4 1 25
Vannamai กุ้งขาว 32 25 29 26 29 30 26 22 219
Ornamentel shrimp กุ้งสวยงาม 187 165 152 198 176 202 176 136 1,392
Other Shrimp กุ้งชนิดอื่นๆ 0
Ornamental crab ปูสวยงาม 18 28 21 26 25 27 35 23 203
Other crab ปูอื่นๆ 0
รวม 2211 2163 1861 2254 2020 2292 2237 1753 0 0 0 0 16,791